आधारभूत सुविधाएं -

क्लास रूम उपलब्ध - 50 रिक्त - 0
पुस्तकालय उपलब्ध - 1 रिक्त - 0
गतिविधि के कमरे उपलब्ध - 1 रिक्त - 0
स्टाफ कॉमन रूम उपलब्ध - 2 रिक्त - 0
विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध - 3 रिक्त - 0
संसाधन कक्ष [ प्राथमिक ] उपलब्ध - 1 रिक्त - 0
संसाधन कक्ष [ माध्यमिक ] उपलब्ध - 1 रिक्त - 0
जूनियर साइंस लैब उपलब्ध - 1 रिक्त - 0
परीक्षा कक्ष उपलब्ध - 1 रिक्त - 0

विद्यालय भवन

School Building Picture